Image default
ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι Ερμιονίδας και οι αρμοδιότητες τους

Α . Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας , κ.Κωνσταντίνο Κόκκαλη και του μεταβιβάζει καθ ‘ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: . Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των : Προσόδων , ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού , Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας , Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,Προϋπολογισμού , Εκκαθάρισης Δαπανών , Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού , Ταμείου , Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων . Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθ. 58 παρ.1 περιπ . ε Ν.3852/ 10, ΦΕΚ 114Α’ /2006 , άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959 , ΦΕΚ 114Α / 1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007 ), καθώς και όλα τα έγγραφα , αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία . 

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως: Την έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας . . Την τέλεση πολιτικών γάμων , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών . . Τη λειτουργία των ΚΕΠ. . Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση . Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια . . Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων , εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες . . Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών , Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης , Ληξιαρχείου , Δημοτολογίου , Δημοτικής Κατάστασης , Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης . . Την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού. . Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού • Την ευθύνη της επιτροπής κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ερμιονίδας . 

Β. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ,Περιβάλλοντος , Πρασίνου , Ανακύκλωσης ,Πολιτικής Προστασίας , Πολιτικής άμυνας & Αδέσποτων Ζώων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ,κ. Ιωάννη Τσαμαδό και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1. την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας , Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Πολιτικής Άμυνας & αδέσποτων ζώων : Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο . Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος , Ανακύκλωσης & Πρασίνου .

Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας , Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας , έρευνας και τεχνολογίας . . Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων , προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων . Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα . Την εποπτεία και την ευθύνη του υπό κατασκευή καταφύγιου αδέσποτων ζώων . Την τέλεση πολιτικών γάμων , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου 

2. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως: Τη Δημοτική – αστική συγκοινωνία , τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων . . τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων , μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας , τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών. . τη χορήγηση και υπογραφή αδειών , την έκδοση αποφάσεων , την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου . . Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών , πιστοποιητικών , την έκδοση αποφάσεων , την επιβολή προστίμων και την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου 

3. Οδοποιία 

Γ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Παιδείας & Νεολαίας, Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας,κα Ελένη Βλάσση –Δημαράκη και της μεταβιβάζεικαθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης( ΚΔΑΠ) του Δήμου Ερμιονίδας (Κρανιδίου – Ερμιόνης ) . . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ερμιονίδας (Κρανιδίου – Ερμιόνης ) . 

2.Την εποπτεία και την ευθύνη των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας. Την εποπτεία των σχολικών καθαριστριών του Δήμου Ερμιονίδας. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και τις Δράσεις Νεολαίας , το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας , το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας , τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις . 

3. Την ευθύνη της σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων στον Δήμο Ερμιονίδας . Να διατυπώνει προτάσεις και να εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου , τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της Οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Να συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων με τις αρμοδιότητες , κατά περίπτωση , Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου ,με δομές και συλλογικότητες , οι οποίες διατηρούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο . Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου .

Δ . Ορίζει Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Αθλητισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας , κ. Δαμιανό Κουτούβαλη και του μεταβιβάζει :

 α . Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης : 

1. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα . 

2 . Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα . 

3. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα . 

4. Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφαπου εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης 

5 . Τη σύνταξη, έκδοση και υπογραφή όλων των ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση των αντιγράφων αυτών, που σχετίζονταιμε τις αρμοδιότητες του Ληξιαρχείου Δ.Ε. Ερμιόνης. 

6. Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους . 

7. Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ερμιόνης.

8. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Ερμιόνης , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου . 

9. Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης . 

10. Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν , για τα εξής αντικείμενα : της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων , και της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα. 

β .καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1. Πολιτισμού : Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ερμιονίδας . . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Χορευτικής Ομάδας του Δήμου Ερμιονίδας . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρανιδίου Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης« Απόστολος Γκάτσος » Ερμιόνης . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού Κέντρου Κρανιδίου . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Λαογραφικού Εργαστηρίου του Δήμου Ερμιονίδας. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ερμιόνης . 

2. Αθλητισμού : Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Γηπέδων ποδοσφαίρου της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης . . Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ » Ερμιόνης . 

Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Δημοτικού γηπέδου τένις Ερμιόνης . 

• Την εποπτεία και την ευθύνη της διοργάνωσης των αθλητικών δράσεων του Δήμου Ερμιονίδας .

3. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως : . Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης .

 4. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου : τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος . την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης , εκμετάλλευσης , οργανισμού , φορέα . . τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή . τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας . διαφήμισης . την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν.2946 /2001 ,ΦΕΚ 224Α’/ 2001) . γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών , πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων , την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και τηνευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου . Την εποπτεία και την ευθύνη των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης

 Ε. Ορίζει Αντιδήμαρχο , Τεχνικών Έργων & Ηλεκτροφωτισμού τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας , κ. Γεώργιο Πιτσά και του μεταβιβάζει : 

α . Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου : Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρανιδίου , εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Διδύμων και Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας . Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον Δήμο Ερμιονίδας . Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα . .. 

Υπογράφει, βεβαιώσεις , πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Κρανιδίου . Τη σύνταξη , έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων , ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση αντιγράφων αυτών , έγγραφων πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Ληξιαρχείου Δ.Ε. Κρανιδίου και του Δημοτολογίου . 

Συνεργάζεται με τους προέδρους των Δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους εκτός Των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Διδύμων και Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας. . 

Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου . 

Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Κρανιδίου , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου . . Την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου . 

Την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου.

Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών χαρών της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου .

Την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ ‘ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν , για τα εξής αντικείμενα : της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα , πλην των Δημοτικών Κοινοτήτων Διδύμων και Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας . 

β. . καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες : 

1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως : τα θέματα πρωτογενούς τομέα( Αγροτικής Ανάπτυξης ,Κτηνοτροφίας, Αλιείας ) 

2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας , χωροταξίας και χρήσεων γης , Πολεοδομικών Μελετών , Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου , Αυθαιρέτων , Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας . 

3. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ερμιονίδας 

4. Έχει την ευθύνη και εποπτεία εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού , αλλαγή λαμπτήρων – τεχνικών συνεργείων και των συνοδών οχημάτων του Δήμου Ερμιονίδας . 

5. Τεχνικών Έργων και ιδίως : Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων , Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο , Προγραμματισμού , Μελετών και Επίβλεψης Έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων , Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων 

6. την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Δημοτικής Ενότητας Κρανιδίου ( Δημοτικά Γήπεδα Ποδοσφαίρου , Προπονητικό Αθλητικό Κέντρο Κρανιδίου Π.Α.Κ. ) , Δημοτικό Γήπεδο τένις ). 

ΣΤ . Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, κα Βασιλική Πραχαλιά , ως άμισθη Αντιδήμαρχο και μεταβιβάζει σε αυτήν , καθ ́ύλην τις κάτωθι αρμοδιότητες : 

1. Τα θέματα προβολής και Τουρισμού του Δήμου Ερμιονίδας. 

2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως : Την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου . 

3. Τεχνικών Έργων και ιδίως : Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών νέων έργων , για την ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ ., σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ερμιονίδας. 

4. Την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» . 

5. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων , εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες . Η Αντιδήμαρχος ,κα Βασιλική Πραχαλιά θα είναι άμισθη. 

Ζ. Ορίζει Αντιδήμαρχο Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης την Δημοτική Σύμβουλο τη πλειοψηφίας , κα Μαρία Στάπα , ως άμισθη Αντιδήμαρχο και μεταβιβάζει σε αυτήν , καθ ‘ ύλην τις κάτωθι αρμοδιότητες:

Την ευθύνη και οργάνωση των εθελοντικών ομάδων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας. Τηνευθύνη και τη διοργάνωση Εθελοντικών δράσεων στον Δήμο Ερμιονίδας . 

Την Εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ερμιονίδας . 

Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας , την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων , την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης , την απασχόληση . Υπεύθυνη επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας της Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδας του Δήμου Ερμιονίδας . 

Η Αντιδήμαρχος ,κα Μαρία Στάπα θα είναι άμισθη . 

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου . 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται , τα καθήκοντα του ορίζεται , να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ερμιονίδας , κ . Κωνσταντίνος Κόκκαλης που αναπληρώνει τον Δήμαρχο , και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ . Ιωάννη Τσαμαδό . 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ερμιονίδας , στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας και  στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ». 

Από την ισχύ της παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση . 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ιωάννης Γεωργόπουλος

Related posts

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟ-ΗΡΑΚΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ

ARGOLIDA-PROMO

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Ναυπλίου

ARGOLIDA-PROMO

Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Ναυπλίου

ARGOLIDA-PROMO

Leave a Comment