Image default
REAL ESTATE

Έρχεται το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω κενά σπίτια με «γερές» επιδοτήσεις, ποιους αφορά

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προβλέπεται έκδοση ΚΥΑ για την έναρξη του Προγράμματος Ανακαινίζω – Ενοικιάζω για κενά σπίτια το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μίσθωση κατοικιών, με στόχο την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος, και αφορά την επιδότηση του κόστους της ανακαίνισης για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν, έως 40% επί των τιµολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνισης και έως 10.000€.

Έκδοση ΚΥΑ του άρθρου 45 παρ. 2 ν.5006/2022 σχετικά με την κοινωνική αντιπαροχή το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Με την «κοινωνική αντιπαροχή» θεσμοθετείται ένα νέο εργαλείο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, για παροχή κατοικίας µε χαμηλό ενοίκιο.

Η δράση αφορά την ανέγερση 2.500 κατοικιών 5.000 ωφελούμενους νέους έως 39 ετών και τη διάθεσή τους ως προσιτές κατοικίες, εφαρμόζοντας ως μοντέλο διάθεσης είτε το ενοίκιο είτε την αγορά είτε το μοντέλο rent to own. Η δράση θα έχει μηδενικό κόστος για το Δημόσιο.

Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες

Η παρέμβαση στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που απειλούνται ή βιώνουν έλλειψη στέγης μέσω της ένταξης μέρους του αδρανούς ιδιωτικού και δημόσιου στεγαστικού αποθέματος σε ένα σχήμα οικονομικά προσιτής ενοικιαζόμενης κατοικίας.

Η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει τα κόστη ανακαίνισης 100 διαμερισμάτων στους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και δαπάνες τεχνικής συνδρομής.

Οι άξονες της παρέμβασης περιλαμβάνουν:

  • Θέσπιση ενός συστήματος κινήτρων και δεσμεύσεων σε ιδιοκτήτες κενών (αδιάθετων) διαμερισμάτων, προκειμένου να ενταχθούν σε ένα δίκτυο οικονομικά προσιτής ενοικιαζόμενης κατοικίας στους Δήμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
  • Θέσπιση ενός συστήματος κριτηρίων επιλεξιμότητας των προς διάθεση ακινήτων και των ιδιοκτητών ακινήτων.
  • Θέσπιση ενός συστήματος προτεραιοποίησης της ομάδας στόχου των ωφελούμενων, καθώς και των λοιπών όρων για ένταξη στο πρόγραμμα (κριτήρια επιλεξιμότητας, διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, παρεχόμενες υπηρεσίες)
  • Συμπληρωματικότητα της νέας πολιτικής με τις υπάρχουσες πολιτικές στέγασης και οικονομική ενίσχυσης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού (δομές αστέγων, πρόγραμμα «Στέγαση και

Εργασία για τους αστέγους, Επίδομα Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) Ενέργειες για το 2024:

1. Εκπόνηση μελέτης και καμπάνιας ενημέρωσης για το πρόγραμμα

2. Επιλογή διαμερισμάτων

3. Ανακαίνιση διαμερισμάτων

4. Έκδοση πρόσκλησης προς ωφελούμενους

Κοινωνική Αντιπαροχή

Σε 2.500 δικαιούχους ηλικίας 18 έως 39 ετών θα διατεθούν τα αδρανή ακίνητα του Δημοσίου με μικρό ρυθμισμένο μίσθωμα μέσω του προγράμματος «Κοινωνική Αντιπαροχή».

Μέσα στο 2024 αναμένεται να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να επιλεχθούν οι ανάδοχοι βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που θα οριστούν από τη ΔΥΠΑ. Μέσα στο 2024 αναμένεται η ανέγερση των κατοικιών από τους ιδιώτες κατασκευαστές, ενώ θα υπάρξει από τη ΔΥΠΑ η πρόσκληση και η επιλογή των δικαιούχων βάσει κριτηρίων.

Στη συνέχεια αναμένεται η μίσθωση σταδιακά του 50% των κατοικιών για λογαριασμό του Δημοσίου, με χαμηλό ενοίκιο, σε νέους βάσει κριτηρίων ενώ θα υπάρχει ειδική ποσόστωση για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αναμένεται να αξιοποιηθούν ακίνητα του Δημοσίου, μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών.

Η ΔΥΠΑ θα παραχωρεί το αδόμητο οικόπεδο, για το οποίο θα επιλέγεται ο ανάδοχος μετά από διαγωνισμό που θα αναλαμβάνει να κατασκευάσει σύγχρονα κτίρια κατοικιών και εμπορικών χρήσεων, με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει η προκήρυξη.

Ο δημόσιος φορέας θα διατηρεί την κυριότητα των ακινήτων, ενώ ο ανάδοχος θα λαμβάνει ως αντάλλαγμα την παραχώρηση της εκμετάλλευσης μέχρι την κάλυψη του κόστους και με την προϋπόθεση ότι ποσοστό των κατοικιών θα διατίθεται με μειωμένο ενοίκιο στους δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικής αντιπαροχής.

Η διάρκεια της παραχώρησης θα ορίζεται στην προκήρυξη κάθε διαγωνισμού καθώς δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες τις περιοχές και τις αξίες της γης, ενώ το ποσοστό εκμετάλλευσης του αναδόχου θα κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60%, με σκοπό να διασφαλίζεται δημόσιο συμφέρον, αλλά και να είναι το πρόγραμμα ελκυστικό, ώστε οι ιδιώτες κατασκευαστές να χτίσουν σύγχρονες ποιοτικές κοινωνικές κατοικίες.

Στόχος είναι η στέγαση των δικαιούχων του προγράμματος «κοινωνική αντιπαροχή» σε ποιοτικά ακίνητα. Από την καταγραφή που έχει γίνει ενόψει της εφαρμογής του προγράμματος, εντοπίστηκαν 98 κατάλληλα οικόπεδα εντός σχεδίου, συνολικής επιφάνειας 627 στρεμμάτων, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι στην Αττική αλλά και 10 οικόπεδα με οικοδομική άδεια επιφάνειας 75 στρεμμάτων τα οποία θεωρούνται τα πλέον ώριμα για αξιοποίηση.

Στο σχεδιασμό εντάσσονται όμως και εκτάσεις εκτός σχεδίου όπως και αδιάθετες κατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία. Μέσα στο 2023, αναμένεται να «βγουν στην αγορά», 11 στρέμματα στη Κηφισιά, 20 στην Παιανία, 40 στη Λάρισα, 28 στρέμματα στη Ξάνθη και 74 στρέμματα στο Βόλο, όπου και θα ανεγερθούν κοινωνικές κατοικίες.

Προβλέπεται ακόμη ότι:

  • Η Κοινωνική Αντιπαροχή μπορεί να αφορά και δομημένα ακίνητα. Στην περίπτωση αυτή το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει και την κατεδάφιση των κτισμάτων, η οποία γίνεται με δαπάνες του αναδόχου.
  • Το ποσοστό των οριζόντιων ιδιοκτησιών που εκμισθώνονται προς δικαιούχους αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 30% και 60% του συνόλου της ιδιοκτησίας.
  • Η επιλογή του αναδόχου γίνεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης στην οποία περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

α) το αδόμητο ακίνητο, τυχόν υφιστάμενα κτίσματα που ευρίσκονται εντός αυτού, και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτό,

β) οι οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα συσταθούν και οι επιτρεπόμενες χρήσεις τους,

γ) τα κριτήρια συμμετοχής και επιλογής του αναδόχου,

δ) οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ του αναδόχου και των δικαιούχων, πλην του μισθώματος.

Related posts

Τουρισμός και στεγαστική κρίση: Σαρώνουν τα Airbnb, σε απόγνωση οι ενοικιαστές

ARGOLIDA-PROMO

ΑΑΔΕ: Ώρα ΕΝΦΙΑ για ιδιοκτήτες ακινήτων σε 11 δόσεις

ARGOLIDA-PROMO

Αλλάζουν τα πάντα στα ασανσέρ των πολυκατοικιών – Τι λέει η επίμαχη διάταξη του νέου νομοσχεδίου

ARGOLIDA-PROMO

Leave a Comment